5. Τρόποι ανάταξης κολπικού πτερυγισμού

Ανάταξη του κολπικού πτερυγισμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

(A) με ηλεκτρική ανάταξη. Ο κύριος περιορισμός της ηλεκτρικής ανάταξης είναι ότι η πλειοψηφία των ασθενών θα εμφανίσουν υποτροπή της αρρυθμίας (νέο επεισόδιο) κάποια στιγμή στο μέλλον.  

(Β) με ταχεία βηματοδότηση στους κόλπους. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο σε ασθενείς με βηματοδοτικό ηλεκτρόδιο στους κόλπους.

(Γ) με χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων.Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα μπορεί να επιτύχουν τόσο την ανάταξη της αρρυθμίας στο φυσιολογικό φλεφοκομβικό ρυθμό, όσο και την πρόληψη εμφάνισης νέων επεισοδίων αρρυθμίας στο μέλλον. Περιορισμοί της θεραπείας με αντιαρρυθμικά φάρμακα είναι η μειωμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη υποτροπών της αρρυθμίας καθώς και η ανάγκη δια βίου θεραπείας με αντιαρρυθμικά φάρμακα.

(Δ) κατάλυση κολπικού πτερυγισμού. Η κατάλυση κολπικού πτερυγισμού επιτυγχάνει τόσο τον τερματισμό της ταχυαρρυθμίας σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό όσο και την πρόληψη νέων επεισοδίων με πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα.